Regulamin

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

2. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem salonwega.pl  jest Przedsiębiorstwo  Handlowe WEGA Edyta Hajszprych z siedzibą pod adresem ul. Dolna 14A , 98-220 Zduńska Wola,  NIP 829 104 68 72, REGON 731002668.

3. Przedmiotem działalności  sklepu internetowego salonwega.pl jest sprzedaż detaliczna mebli oraz innych towarów za pośrednictwem sieci internet.

II DEFINICJE

REGULAMIN- niniejszy regulamin sklepu

SKLEP- sklep internetowy dostepny w domenie salonwega.pl

SPRZEDAWCA- Edyta Hajszprych prowadząca działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe WEGA  Edyta Hajszprych z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Dolnej 14A, NIP 8291046872, Regon 731002668

KLIENT- osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organnizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego salonwega.pl

ZAMÓWIENIE- złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego salonwega.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży

UŻYTKOWNIK- każdy podmiot korzystający z internetu

UMOWA SPRZEDAŻY- umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego

TOWAR- każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

III REJESTRACJA

1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.

2. W celu dokonania prawidłowej rejestracji Klient wypełania formularz zamieszczony na stronie internetowej Sklepu podając w nim swoje prawdziwe dane tj: imię, nazwisko, adres, telefon, email, hasło.

3. Po przesłaniu formularza rejestracji Klient otrzyma na podany przez siebie adres email automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji.

4. W sytuacji gdy dane Klienta ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia , Klient proszony jest o telefoniczne poinformowanie  o tym fakcie Sklepu.

IV ZAMÓWIENIA

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

3. Przed złożeniem zamówienia Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych przez siebie towarów przed ich zakupem, przeliczenie wartości zakupów oraz przeliczenie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Klient zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia: adresu dostawy, sposobu dostawy, sposobu dokonania płatności za towar.

4. Po złożeniu prawidłowego zamówienia , Sprzedawca przesyła Klientowi informację o przyjęciu złożonego zamówienia na adres jego poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawę informacji o przyjęciu zamówienia.

5. W przypadku wyboru przez Klienta formy zapłaty przelewem, realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym.

6. Towar zostanie dostarczony na adres wskazany przez Klienta.

7. Ponadto istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres salonwega@gmail.com. Wówczas Sklep poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia. Umowa sprzedaży zostanie zawarta po jej mailowym potwierdzeniu.

V  SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Płatności za nabyte w Sklepie towary dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie.

2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy do Klienta podane są oddzielnie.

3. Klient dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili składania zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już przyjętych.

VI DOSTAWA

1. Dostawa następuje pod wskazany adres przez Klienta. Kurier nie wnosi przesyłek.

2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek została już uiszczona.

3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

6. Podanie nieprawidłowego lub niepełnego adresu przez Klienta utrudni lub uniemożliwi Sprzedawcy realizację zamówienia. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. z siedziby Sprzedawcy. Strony mogą również uzgodnić inny sposób przekazania towaru Klientowi.

VII REKLAMACJE

1. W przypadku umów zawieranych z Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność  towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient zobowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 12 miesięcy od jej stwierdzenia.

2. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Klient zgłasza reklamację na adres pocztowy sklepu tj: Przedsiębiorstwo Handlowe Wega, Edyta Hajszprych, ul. Dolna 14A, 98-220 Zduńska Wola, lub na adres poczty elektronicznej (email) tj: salonwega@gmail.com, lub telefonicznie na numer 572 901 814.

VIII GWARANCJA

  1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta.
  2. Jeżeli zakupiony towar objęty jest gwarancją producenta lub innego podmiotu, roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do niego.

IX ZWROTY

1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległść, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać drogą elektroniczną na adres: salonwega@gmail.com lub na adres: PH WEGA Edyta Hajszprych, 98-220 Zduńska Wola, ul. Dolna 14A.

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do Klienta, które to Klient poniósł.  Koszt zwrotu do Sklepu ponosi Klient.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) świadczenie usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia jej zawarcia

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

f) dostarczanie prasy

g) usług w zakresie gier hazardowych

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pomocą linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu.

3. Ewentualne spory powstałe między Sprzedawcą a Klientem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

XI RODO

Drogi Użytkowniku

Najwyższym dobrem dla nas są ludzie – nasi klienci i partnerzy. Wszelkie działania jakie są przez nas wykonywane chcemy by służyły Tobie i były robione zgodnie z obowiązującym prawem. W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Jakie dane wykorzystujemy?

Chodzi o Twoje dane osobowe, które przekazywane są nam na potrzeby wykonania usługi, którą świadczymy dla Ciebie. Chcąc utworzyć konto w naszym sklepie koniecznym jest byś udostępnił nam twoje dane jakimi są adres e-mail oraz takie dane jak: imię, nazwisko, dane adresowe oraz numer telefonu w momencie składania zamówienia.

Administrator Danych Osobowych

Twoje dane przekazywane są nam i to my będziemy ich Administratorem, to znaczy Przedsiębiorstwo Handlowe WEGA Edyta Hajszprych ul. Dolna 14A, 98-220 Zduńska Wola, NIP 8291046872

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych osobowych: salonwega@gmail.com

Cel, w jakim przetwarzane są Twoje dane

Przetwarzamy Twoje dane w celu umożliwienia Ci złożenia zamówienia w naszym sklepie oraz rozpatrywania reklamacji.

Przekazywanie danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez naszą firmę i  tylko my będziemy ich Administratorem, natomiast w zgodzie z obowiązującym prawem możemy przekazać je podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie.
Mowa o podwykonawcach naszych usług oraz o gwarantach towaru. Musimy również twoje dane udostępnić podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną).

Podstawa prawna

Przetwarzanie Twoich danych osobowych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Chcąc świadczyć Ci usługi, podstawa prawną jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (w tym umowa kupna-sprzedaży, wykonania usługi).
Prawo do zapomnienia

Zgodnie z przepisami nie będziemy przetrzymywać twoich danych bez twojej zgody albo po jej ustaniu, przy czym nie chcemy Ci ograniczać dostępu do treści, które Ci przesyłamy i ograniczać czasowo twojej zgody na obsługę konta użytkownika dlatego twojej dane będą wykorzystywane aż do odwołania twojej zgody.

Prawo do wycofania zgody

Jeśli dojdziesz do wniosku, że nie chcesz by Twoje dane nadal były przetwarzane w naszej organizacji, w każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Masz również prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich, jak również  usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
By wycofać zgodę wystarczy do nas napisać maila na adres salonwega@gmail.com

X